วิทยุฯ เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์ 2557